Xe đầu kéo C&C 800 máy 340Hp 2 cầu hỗ trợ vay đến 90%

Xe đầu kéo C&C 800 máy 340Hp 2 cầu hỗ trợ vay đến 90%

Xe đầu kéo C&C 800 máy 340Hp 2 cầu hỗ trợ vay đến 90%